Handelsbetingelser & Samtykkeerklæring (Aftalevilkår)

-for erhverv og privatalarmer hos Alarmselskabet.

 1. Almindelige bestemmelser

For aftalen mellem Kunden og Alarmselskabet gælder nærværende abonnementsbetingelser:

1.1 Eventuelle omkostninger, afgifter, gebyrer, løbende ydelser eller lignende til politi, internetudbydere, beredskabsvæsen eller offentlig myndighed er ikke omfattet af aftalen og er Alarmselskabet uvedkommende. Udgift til teleselskab fremgår af aftalegrundlaget.

1.2 Købelovens bestemmelser om reklamationsret er gældende for aftalen.

1.3 Alarmselskabet forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering forinden aftalens indgåelse.

 1. Ansvarsbegrænsning

2.1 Alarmselskabet påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i forbindelse med transmissionen af signaler / overførsel af data til alarmcentralen og kontakt til vagter. Herunder fejl og mangler ved strømforsyningen eller transmissionsnettet.

2.2 Alarmselskabet er ikke ansvarlig for skader eller tab, som er eller ville have været dækket under en sædvanlig tingsforsikring, som Kunden har eller kunne have valgt at tegne i et forsikringsselskab, som tegner forsikringer i Danmark. Herunder, men ikke begrænset til, forsikring mod tyveri, brand, vand og stormskade.

2.3 Alarmselskabet er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

2.4 Alarmselskabet er ikke ansvarlig for levering af ydelser i tilfælde af force majeure, herunder strejke og lockout m.m. Kunden har krav på et forholdsmæssigt afslag i abonnementsvederlaget for den manglende ydelse.

2.5 Alarmselskabets ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning til Kunden i intet tilfælde kan overstige DKK 2 mio.

 1. Godkendelse og ikrafttrædelse

3.1 Aftalen anses for godkendt og trådt i kraft på tidspunktet, hvor accept fra begge parter er givet.

3.2 Uanset årsag er Alarmselskabet til enhver tid berettiget til at annullere aftalen inden 14 dage efter aftalens accept.

3.2 Abonnementet får hovedforfald ultimo den måned aftalen er indgået.

 1. Betalingsforhold

4.1 Abonnementsvederlaget betales forud for 1 måneder ad gangen ved en måneds begyndelse. Betales der en opstartspris ved køb er den første måneds abonnement inkluderet i prisen.

4.2 Alarmselskabet er berettiget til at opkræve fakturagebyr og miljøafgift.

4.3 Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder Alarmselskabet sig ret til at opkræve gebyrer, at beregne sig morarenter på 2% pr. md. samt ved inkasso at beregne 2 gange udenretlige inddrivelsesomkostninger, jf. bkg. nr. 601 af 12. juli 2002.

4.4 Erlægges betaling ikke rettidigt, er Alarmselskabet berettiget til, efter forgæves skriftligt påkrav, straks at ophæve aftalen.

4.5 Hvis der som følge af lov eller overenskomstaftale sker forhøjelse af Alarmselskabets lønomkostninger, eller der i øvrigt forekommer omkostningsstigninger, reguleres abonnementsvederlaget med den procentdel, hvormed Alarmselskabets samlede udgifter er blevet ændret.

4.6 Alarmselskabet regulerer abonnementsvederlaget årligt ifølge nettoprisindekset fra Danmarks Statistik dog maks. 3 procent.

4.7 Det understreges, at den på abonnementsaftalen anførte abonnent, hæfter for kontraktens opfyldelse. Alarmselskabet vil således, ved manglende betaling fra den anførte person angivet under ”fakturaadresse”, opkræve abonnementet direkte hos abonnenten.

 1. Aftalen og abonnementets løbetid

5.1 Aftalen indgås og er uopsigelig i henholdsvis 3 og 5 måneder plus løbende måned regnet fra abonnementsperiodens begyndelse, jf. § 2.3.

5.2 Begge parter kan herefter skriftligt opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus 1 måneder.

5.3 Ved abonnementsophør afbrydes kontakt fra alarmcentralen til SIM-kortet.

5.4 Ved abonnementets ophør inden for 12 måneder skal Enheden returneres til Alarmselskabet. Ved ophøre udover 12 måneder skal Enheden IKKE returneres til Alarmselskabet og kan afleveres på genbrugsstationen i nærområdet.

5.5 Alarmselskabet er berettiget opgradering / nedgradering af abonnement ved misbrug.

 1. Overdragelse af abonnement

6.1 Når en ny ejer ønsker at indtræde i abonnementet, skal dette godkendes af Alarmselskabet.

 • Den hidtidige kunde frigøres først, når den nye abonnementskontrakt er sat i kraft.
 1. Tilslutning til Alarmcentral

7.1 Enheden ejes af Alarmselskabet indtil denne aftale ophører. Enhedens transmissionsnummer (telefonnummer) og IMEI-nummer registreres på Alarmselskabets alarmcentral.

7.2 Ændringer i brug, tilslutningsform, installation m.v., som følge af krav fra teleselskab, offentlige myndigheder eller Kundens forsikringsselskab er Alarmselskabet uvedkommende.

 • Kunden indestår for, at enheden er fuldt forsikret mod tyveri og brand i aftalens løbetid.
 1. Signalovervågning

8.1 Sporing af enheder kan foretages af Alarmselskabet alle dage, hele året, i hele verden.

8.2 Ved fejlalarm kan denne afmeldes når opkaldet til alarmcentralen er gået igennem. Ved SMS-abonnement kan afmeldelse kun ske ved anvendelse af Alarmselskabets app. Såfremt afmeldelse ikke foretages, reageres efter angivne forholdsordre.

8.3 I samarbejde med Kunden kan Alarmselskabet tilbyde udfærdigelse af forholdsordre, hvori reaktionsmønster aftales; herunder eventuelt tilkald af kontaktpersoner eller vagtfirma.

8.4 Det er Kundens ansvar, at forholdsordre registreres og ajourføres ved ændringer (f.eks. nye kontaktpersoner og telefonnumre). Ved alarmmodtagelse, hvor alarmcentralen forgæves foretager handlinger efter forholdsordrens angivelser, og disse ikke er opdateret på korrekt vis af Kunden, sendes en vagt på Kundens regning på DKK. 1.999 plus moms. Dette beløb trækkes på Kundens kreditkort eller faktureres uden yderligere ophold og uden forvarsel.

8.5 Alle alarmer tidsregistreres og gemmes i minimum 6 måneder. Optagede samtaler gemmes i minimum 6 måneder.

8.6 Det påhviler brugeren af Enheden at sikre dets fulde funktionalitet. Brugeren bør regelmæssigt afprøve Enheden ved tryk 4 gange hurtigt efter hinanden, hvor der kontaktes en demo alarmcentral.

 1. Øvrige forhold

9.1 Udlevering af dokumentation på alarmhændelser til brug for politi, forsikringsselskab etc. kan udleveres ved henvendelse til Alarmselskabet. Denne ydelse udføres mod betaling. Bemærk at Alarmselskabet ikke udleverer dokumentation til myndigheder eller øvrige parter, inkl. advokater mv. uden en dommerkendelse.

9.2 Modtager Alarmcentralen en alarm, hvor der er tale om personer i nød, og der ikke kan opnås kontakt med de på forholdsordren angivne personer, tilkalder Alarmcentralen indenfor landets grænser politi eller sender redningsmandskab for Kundens regning, til Enhedens position. Der kan sendes en vagt på Kundens regning. Ved VIP abn. Eller tilkøbt klippekort, koster det et klip. Såfremt der ikke er tilkøbt klippekort, trækkes DKK. 1999,00 plus moms på Kundens kreditkort eller faktureres uden yderligere ophold og varsel.

9.3 Oplysninger om Enhedens position oplyses kun ved alarm. Undtaget herfra er oplysninger til politi efter anmeldelse.

9.4 Forbrug, der ikke er omfattet af det i kontrakten aftalte abonnement, betales i regning efter Alarmselskabet gældende pristariffer.

9.5 Ved gentagen fejlbrug af det registrerede sendeudstyr, er alarmcentralen berettiget til at fakturere tidsforbruget til Kunden efter Alarmselskabet gældende pristariffer eller opsige aftalen med 10 dages varsel.

9.6 Batteriskift samt reparationer som følge af overlast af alarmenheden udføres for Kundens regning.

9.7 Såfremt alarmcentralen, efter aftalt forholdsinstruks eller mundtlig aftale, informerer eller rekvirerer tredjepart i forbindelse med alarmbehandlingen, sker dette for Kundens regning.

BEMÆRK VENLIGST! Ved en alarmkørsel af vagt til en fejlalarm, udløses et gebyr på DKK 1.999,00 plus moms. Har Kunden et klippekort benyttes et klip på Alarmselskabet Klippekortet. Er klippekortet opbrugt ved alarmkørsel udløser det et gebyr på kr. 1.999 plus moms. Dette beløb trækkes på Kundens kreditkort eller faktureres uden yderligere ophold og uden forvarsel.

Anser Kunden, at dette gebyr er trukket eller faktureret uberettiget, kan Kunden sende en klage mail@alarmselskabet.dk med information om forbehold. Alarmselskabet vil tage stilling til hver enkelt sag individuelt. Alarmselskabet forbeholder sig til en hver tid ret til at afvise klagen uden yderligere dokumentation.

 1. Fortrydelsesret

10.1 Fortrydelsesfristen er 30 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor Kunden indgik aftalen, f.eks.  skrev under på kontrakten eller afgav bestillingen. Hvis Kunden afgiver bestilling mandag den 1. har Kunden frist til og med mandag den 30. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, kan Kunden vente til den følgende hverdag. Købet kan kun fortrydes ved enheder, som ikke er taget i brug.

Hvordan fortrydes køb?

Inden fortrydelsesfristens udløb skal Kunden returnere Enheden og skriftligt underrette:

Alarmselskabet
Niels Brocks Gade 10A
DK-8900 Randers C

eller skrive til mail@alarmselskabet.dk om, at aftalen er fortrudt. F.eks. kan Kunden fremsende Enheden til Alarmselskabet med en kopi af den indgåede aftale. Herunder med tydelig angivelse af, at den skal annulleres.

Det er tilstrækkeligt at fremsende enhed og meddelelse med postvæsenet inden fristens udløb. Hvis Kunden vil sikre bevis for, at fortrydelsen har været rettidig, kan enheden sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares af Kunden.

Disse betingelser erstatter alle tidligere fremsendte Leverings- og abonnementsbetingelser.

SAMTYKKEERKLÆRING

Ved at underskrive denne erklæring giver Kunden samtykke til, at Alarmselskabet, CVR-nr. 35049509, behandler personoplysninger om ansatte hos ”Kunden”.

Når Kunden har erhvervet alarmenheder fra Alarmselskabet, bliver følgende data samlet eller gemt:

Alarmselskabet behandler almindelige persondata f.eks. navn, adresse, CVR-nummer, e-mail og betalingsoplysninger. Samtidig vil Alarmselskabet, egenhændigt eller via leverandør, indsamle GPS-data fra alle alarmenheder udleveret til Kunden. Disse GPS-data bliver forsvarligt gemt på sikre servere og udleveres ikke til tredjepart uden Kundens tilladelse eller uden dommerkendelse fra Politi eller øvrig myndighed. Alle GPS-data bliver automatisk slettet fra servere efter seks (6) måneder, og Alarmselskabet kan herefter IKKE genskabe disse.

Har Kunden en konto på vores website, kan Kunden bede om en eksporteret fil med de personlige data, Alarmselskabet har liggende om Kunden. Heriblandt al data Kunden har givet os. Kunden kan også bede om, at Alarmselskabet sletter alle personlige data, der foreligger om Kunden. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som Alarmselskabet er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Kunden kan til enhver tid rette kontakt til Alarmselskabet med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af Kundens ansattes personoplysninger. Derudover kan Kunden anmode om indsigt i de personoplysninger Alarmselskabet har om Kundens ansatte, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Alarmselskabet har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at Kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Alarmselskabet lever selvfølgelig op til gældende dansk lovgivning, herunder Databeskyttelsesloven – dvs. Lov nr. 502 af 23. maj 2018 samt EU’s databeskyttelsesforordning, (EU) 2016/679 af 27. april 2016. Alarmselskabet er autoriseret til at modtage og behandle data fra alarmenheder af de danske myndigheder.

Kunden bekræfter ved underskrift på denne erklæring, at Kunden:

 • er indforstået med, at Alarmselskabet behandler de nævnte personoplysninger om alle ansatte, som benytter Alarmselskabet’s alarmenhed jf. ovenfor, og at personoplysningerne ikke videregives til tredjeparter.
 • er gjort opmærksom på, at Kunden kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.
 • til enhver tid kan tilbagekalde samtykke med den konsekvens, at Alarmselskabet skal slette Kundens data og personoplysninger.
 • er indforstået med, at Kunden selv skal oplyse ansatte om denne erklæring af samtykke. Alarmselskabet kan ikke stilles ansvarlig, såfremt dette forhold ikke bliver overholdt.

Opdateret: 26. juni. 2020.

 

 

 

TIL DEN BÆRBAR BUTIKSALARM

VELKOMMEN

alarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarm

2 minutters Demo...

Den Bærbar Butiksalarm er til brug ved akut behov for hjælp både inde- og udenfor butikken...

HJÆLP!!!

HVOR OG HVORDAN DEN VIRKER

Bærbar Butiksalarm

Ved behov for hjælp, trykkes på den Bærbar Butiksalarm og på få sekunder, er der kontakt til en døgnbemandet alarmcentral...

SOS!!!

alarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarm

Alarmen har 2-vejs kommunikation og kan dermed have direkte kontakt til vores døgnbemandet alarmcentral.

Alarmen har indbygget GPS-tracker og alarmcentralen kan dermed hele tiden følge hvor alarmen befinder sig.

Alarmen har indbygget SIM-kort til kommunikation via mobilnettet. Kan benytte både 2G, 3G og 4G

Alarmen er bygget i solid plast med metalspænde til fastgørelse i f.eks. bælte eller bukserem.

Alarmen er tilkoblet vores Alarmplatform som konstant overvåger, at den altid virker efter hensigten.

Alarmen har indbygget automatisk testalarm og direkte kontakt til kundeservice hos Alarmselskabet.

Tages hurtigt i brug. Absolut ingen teknisk opsætning!

Alarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarm

Hvordan kan
vi hjælpe dig?

Ved eks. verbalt overfald eller tyveri, kan en vagt fra et lokalt vagtselskab tilkaldes, som hurtigt kan hjælpe med at assistere personalet.

Alarmcentralen vil ved overfald, stille opkaldet direkte videre til Politiet, som tager over på sagen.

Brdr. Dahl har valgt at benytte den
Bærbar Butiksalarm i deres butikker

Brdr. Dahl. var på udgik efter et alarmsystem som kunne sikre deres medarbejdere i ydertimerne, hvor de ofte arbejder alene.

Det skulle være et enkelt men effektivt system, som gjorde det nemt for medarbejderne at få hurtig hjælp, skulle det blive nødvendigt. De valgte Alarmselskabet til at håndtere medarbejdernes sikkerhed.

"Fordi det var et enkelt system og en rigtig fornuftig pris som vi blev præsenteret for. Vi er yderst tilfredse med den service vi har fået og hvor enkelt og nemt systemet er at bruge i hverdagen." Udtaler Sus Nielsen, EHS og Risk Prevention hos Brdr. Dahl.

LÆS MERE HER

ELLER KONTAKT OS HER

Det behøver hverken være dyrt eller kompliceret at få et effektivt alarmsystem imod overfald og hjælp ved tyveri i butikken.

Kontakt os i dag på 8643 9100 eller mail@alarmselskabet.dk for at for at høre mere om den Bærbar Butiksalarm.

BESTIL DEN HER

Det er enkelt at få akut hjælp i butikken

VIP Alarm >>>

såsom vagt, politi, ambulance eller de kontaktpersoner som er beskrevet i forholdsordren.*

alarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarm

en døgnbemandet og certificeret alarmcentral. De kontakter med det samme alt relevant hjælp...

alarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarm

Knappen på alarmen holdes nede i få sekunder - med det samme er der kontakt til...

alarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarmalarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarm

Ved akut behov for hjælp, trykkes der hurtigt på alarmen...

Tele Alarm

HJÆLP!!!

Tele Alarm >>>

Ved eks. verbalt overfald eller tyveri, kan en vagt fra et lokalt vagtselskab tilkaldes, som hurtigt kan hjælpe med at assistere den nødstedte.

alarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarmalarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarmalarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarm

VIP Alarm

alarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarm

Ved akut behov for hjælp, trykkes der hurtigt på alarmen...

HJÆLP!!!

Alarmen har med det samme kontakt til en en døgnbemandet og certificeret alarmcentral. De kontakter med det samme alt relevant hjælp...

De vil ved overfald, stille opkaldet direkte videre til Politiet, som tager over på sagen.

TIL ALARMSELSKABET

VELKOMMEN

2 minutters Demo...

En overfaldsalarm eller tryghedsalarmer er til brug ved akut behov for hjælp... Alarmen virker alle steder hvor der er mobil dækning.

HJÆLP!!!

HVOR OG HVORDAN DEN VIRKER

OVERFALDS & TRYGHEDSALARM

Ved behov for hjælp, trykkes på alarmen og på få sekunder, er der kontakt til en døgnbemandet alarmcentral...

SOS!!!

alarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarm

Alarmen har 2-vejs kommunikation og kan dermed have direkte kontakt til vores døgnbemandet alarmcentral.

Alarmen har indbygget GPS-tracker og alarmcentralen kan dermed hele tiden følge hvor alarmen befinder sig.

Alarmen har indbygget SIM-kort til kommunikation via mobilnettet. Kan benytte både 2G, 3G og 4G

Alarmen er bygget i solid plast med metalspænde til fastgørelse i f.eks. bælte eller bukserem.

Alarmen er tilkoblet vores Alarmplatform som konstant overvåger, at den altid virker efter hensigten.

Alarmen har indbygget automatisk testalarm og direkte kontakt til kundeservice hos Alarmselskabet.

Tages hurtigt i brug. Absolut ingen teknisk opsætning!

Alarmselskabet Overfaldsalarm, Tryghedsalarm og Butiksalarm

Hvordan kan
vi hjælpe dig?

Ved eks. verbalt overfald eller tyveri, kan en vagt fra et lokalt vagtselskab tilkaldes, som hurtigt kan hjælpe med at assistere personalet.

Alarmcentralen vil ved overfald, stille opkaldet direkte videre til Politiet, som tager over på sagen.

Brdr. Dahl har valgt at benytte den
Bærbar Butiksalarm i deres butikker

Brdr. Dahl. var på udgik efter et alarmsystem som kunne sikre deres medarbejdere i ydertimerne, hvor de ofte arbejder alene.

Det skulle være et enkelt men effektivt system, som gjorde det nemt for medarbejderne at få hurtig hjælp, skulle det blive nødvendigt. De valgte Alarmselskabet til at håndtere medarbejdernes sikkerhed.

"Fordi det var et enkelt system og en rigtig fornuftig pris som vi blev præsenteret for. Vi er yderst tilfredse med den service vi har fået og hvor enkelt og nemt systemet er at bruge i hverdagen." Udtaler Sus Nielsen, EHS og Risk Prevention hos Brdr. Dahl.

LÆS MERE HER

ELLER KONTAKT OS HER

For en pris kun 149,- pr. måned kan du sikre en medarbejder i din virksomhed

Kontakt os i dag på 8643 9100 eller mail@alarmselskabet.dk for at for at høre mere om personsikkerhed.

BESTIL DEN HER

Det er enkelt at få akut hjælp alle steder