Handelsbetingelser & Samtykkeerklæring (Aftalevilkår)

-for erhverv og privatalarmer hos Alarmselskabet.

 1. Almindelige bestemmelser

For aftalen mellem Kunden og Alarmselskabet gælder nærværende abonnementsbetingelser:

1.1 Eventuelle omkostninger, afgifter, gebyrer, løbende ydelser eller lignende til politi, internetudbydere, beredskabsvæsen eller offentlig myndighed er ikke omfattet af aftalen og er Alarmselskabet uvedkommende. Udgift til teleselskab fremgår af aftalegrundlaget.

1.2 Købelovens bestemmelser om reklamationsret er gældende for aftalen.

1.3 Alarmselskabet forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering forinden aftalens indgåelse.

 1. Ansvarsbegrænsning

2.1 Alarmselskabet påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i forbindelse med transmissionen af signaler / overførsel af data til alarmcentralen og kontakt til vagter. Herunder fejl og mangler ved strømforsyningen eller transmissionsnettet.

2.2 Alarmselskabet er ikke ansvarlig for skader eller tab, som er eller ville have været dækket under en sædvanlig tingsforsikring, som Kunden har eller kunne have valgt at tegne i et forsikringsselskab, som tegner forsikringer i Danmark. Herunder, men ikke begrænset til, forsikring mod tyveri, brand, vand og stormskade.

2.3 Alarmselskabet er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

2.4 Alarmselskabet er ikke ansvarlig for levering af ydelser i tilfælde af force majeure, herunder strejke og lockout m.m. Kunden har krav på et forholdsmæssigt afslag i abonnementsvederlaget for den manglende ydelse.

2.5 Alarmselskabets ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning til Kunden i intet tilfælde kan overstige DKK 2 mio.

 1. Godkendelse og ikrafttrædelse

3.1 Aftalen anses for godkendt og trådt i kraft på tidspunktet, hvor accept fra begge parter er givet.

3.2 Uanset årsag er Alarmselskabet til enhver tid berettiget til at annullere aftalen inden 14 dage efter aftalens accept.

3.2 Abonnementet får hoved forfald ultimo den måned aftalen er indgået.

 1. Betalingsforhold

4.1 Abonnementsvederlaget betales forud for 1 måneder ad gangen ved en måneds begyndelse. Betales der en opstartspris ved køb er den første måneds abonnement inkluderet i prisen.

4.2 Alarmselskabet er berettiget til at opkræve fakturagebyr og miljøafgift.

4.3 Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder Alarmselskabet sig ret til at opkræve gebyrer, at beregne sig morarenter på 2% pr. md. samt ved inkasso at beregne 2 gange udenretlige inddrivelsesomkostninger, jf. bkg. nr. 601 af 12. juli 2002.

4.4 Erlægges betaling ikke rettidigt, er Alarmselskabet berettiget til, efter forgæves skriftligt påkrav, straks at ophæve aftalen.

4.5 Hvis der som følge af lov eller overenskomstaftale sker forhøjelse af Alarmselskabets lønomkostninger, eller der i øvrigt forekommer omkostningsstigninger, reguleres abonnementsvederlaget med den procentdel, hvormed Alarmselskabets samlede udgifter er blevet ændret.

4.6 Alarmselskabet regulerer abonnementsvederlaget årligt ifølge nettoprisindekset fra Danmarks Statistik dog maks. 3 procent.

4.7 Det understreges, at den på abonnementsaftalen anførte abonnent, hæfter for kontraktens opfyldelse. Alarmselskabet vil således, ved manglende betaling fra den anførte person angivet under ”faktura adresse”, opkræve abonnementet direkte hos abonnenten.

 1. Aftalen og abonnementets løbetid

5.1 Aftalen indgås og er uopsigelig i henholdsvis 3 og 5 måneder plus løbende måned regnet fra abonnementsperiodens begyndelse, jf. § 2.3.

5.2 Begge parter kan herefter skriftligt opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus 1 måneder.

5.3 Ved abonnementsophør afbrydes kontakt fra alarmcentralen til SIM-kortet.

5.4 Ved abonnementets ophør inden for 12 måneder skal Enheden returneres til Alarmselskabet. Ved ophøre udover 12 måneder skal Enheden IKKE returneres til Alarmselskabet og kan afleveres på genbrugsstationen i nærområdet.

5.5 Alarmselskabet er berettiget opgradering / nedgradering af abonnement ved misbrug.

 1. Overdragelse af abonnement

6.1 Når en ny ejer ønsker at indtræde i abonnementet, skal dette godkendes af Alarmselskabet.

 • Den hidtidige kunde frigøres først, når den nye abonnementskontrakt er sat i kraft.
 1. Tilslutning til Alarmcentral

7.1 Enheden ejes af Alarmselskabet indtil denne aftale ophører. Enhedens transmissionsnummer (telefonnummer) og IMEI-nummer registreres på Alarmselskabets alarmcentral.

7.2 Ændringer i brug, tilslutningsform, installation m.v., som følge af krav fra teleselskab, offentlige myndigheder eller Kundens forsikringsselskab er Alarmselskabet uvedkommende.

 • Kunden indestår for, at enheden er fuldt forsikret mod tyveri og brand i aftalens løbetid.
 1. Signalovervågning

8.1 Sporing af enheder kan foretages af Alarmselskabet alle dage, hele året, i hele verden.

8.2 Ved fejlalarm kan denne afmeldes når opkaldet til alarmcentralen er gået igennem. Ved SMS-abonnement kan afmeldelse kun ske ved anvendelse af Alarmselskabets app. Såfremt afmeldelse ikke foretages, reageres efter angivne forholdsordre.

8.3 I samarbejde med Kunden kan Alarmselskabet tilbyde udfærdigelse af forholdsordre, hvori reaktionsmønster aftales; herunder eventuelt tilkald af kontaktpersoner eller vagtfirma.

8.4 Det er Kundens ansvar, at forholdsordre registreres og ajourføres ved ændringer (f.eks. nye kontaktpersoner og telefonnumre). Ved alarmmodtagelse, hvor alarmcentralen forgæves foretager handlinger efter forholdsordrens angivelser, og disse ikke er opdateret på korrekt vis af Kunden, sendes en vagt på Kundens regning på DKK. 1.999 plus moms. Dette beløb trækkes på Kundens kreditkort eller faktureres uden yderligere ophold og uden forvarsel.

8.5 Alle alarmer tidsregistreres og gemmes i minimum 6 måneder. Optagede samtaler gemmes i minimum 6 måneder.

8.6 Det påhviler brugeren af Enheden at sikre dets fulde funktionalitet. Brugeren bør regelmæssigt afprøve Enheden ved tryk 4 gange hurtigt efter hinanden, hvor der kontaktes en demo alarmcentral.

 1. Øvrige forhold

9.1 Udlevering af dokumentation på alarmhændelser til brug for politi, forsikringsselskab etc. kan udleveres ved henvendelse til Alarmselskabet. Denne ydelse udføres mod betaling. Bemærk at Alarmselskabet ikke udleverer dokumentation til myndigheder eller øvrige parter, inkl. advokater mv. uden en dommerkendelse.

9.2 Modtager Alarmcentralen en alarm, hvor der er tale om personer i nød, og der ikke kan opnås kontakt med de på forholdsordren angivne personer, tilkalder Alarmcentralen indenfor landets grænser politi eller sender redningsmandskab for Kundens regning, til Enhedens position. Der kan sendes en vagt på Kundens regning. Ved VIP-Alarm abonnement trækkes DKK. 1999,00 plus moms på Kundens kreditkort eller faktureres uden yderligere ophold og varsel.

9.3 Oplysninger om Enhedens position oplyses kun ved alarm. Undtaget herfra er oplysninger til politi efter anmeldelse.

9.4 Forbrug, der ikke er omfattet af det i kontrakten aftalte abonnement, betales i regning efter Alarmselskabet gældende pristariffer.

9.5 Ved gentagen fejlbrug af det registrerede sendeudstyr, er alarmcentralen berettiget til at fakturere tidsforbruget til Kunden efter Alarmselskabet gældende pristariffer eller opsige aftalen med 10 dages varsel.

9.6 Batteriskift samt reparationer som følge af overlast af alarmenheden udføres for Kundens regning.

9.7 Såfremt alarmcentralen, efter aftalt forholdsinstruks eller mundtlig aftale, informerer eller rekvirerer tredje part i forbindelse med alarmbehandlingen, sker dette for Kundens regning.

BEMÆRK VENLIGST! Ved en alarmkørsel af vagt til en fejlalarm, udløses et gebyr på DKK 1.999,00 plus moms. Dette beløb trækkes på Kundens kreditkort eller faktureres uden yderligere ophold og uden forvarsel.

Anser Kunden, at dette gebyr er trukket eller faktureret uberettiget, kan Kunden sende en klage mail@alarmselskabet.dk med information om forbehold. Alarmselskabet vil tage stilling til hver enkelt sag individuelt. Alarmselskabet forbeholder sig til en hver tid ret til at afvise klagen uden yderligere dokumentation.

 1. Fortrydelsesret

10.1 Fortrydelsesfristen er 30 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor Kunden indgik aftalen, f.eks.  skrev under på kontrakten eller afgav bestillingen. Hvis Kunden afgiver bestilling mandag den 1. har Kunden frist til og med mandag den 30. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, kan Kunden vente til den følgende hverdag. Købet kan kun fortrydes ved enheder, som ikke er taget i brug.

Hvordan fortrydes køb?

Inden fortrydelsesfristens udløb skal Kunden returnere Enheden og skriftligt underrette:

Alarmselskabet ApS
Baldersbuen 29C
DK-2540 Hedehusene

eller skrive til mail@alarmselskabet.dk om, at aftalen er fortrudt. F.eks. kan Kunden fremsende Enheden til Alarmselskabet med en kopi af den indgåede aftale. Herunder med tydelig angivelse af, at den skal annulleres.

Det er tilstrækkeligt at fremsende enhed og meddelelse med postvæsenet inden fristens udløb. Hvis Kunden vil sikre bevis for, at fortrydelsen har været rettidig, kan enheden sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares af Kunden.

Disse betingelser erstatter alle tidligere fremsendte Leverings- og abonnementsbetingelser.

SAMTYKKEERKLÆRING

Ved at underskrive denne erklæring giver Kunden samtykke til, at Alarmselskabet, CVR-nr. 35049509, behandler personoplysninger om ansatte hos ”Kunden”.

Når Kunden har erhvervet alarmenheder fra Alarmselskabet, bliver følgende data samlet eller gemt:

Alarmselskabet behandler almindelige persondata f.eks. navn, adresse, CVR-nummer, e-mail og betalings oplysninger. Samtidig vil Alarmselskabet, egenhændigt eller via leverandør, indsamle GPS-data fra alle alarmenheder udleveret til Kunden. Disse GPS-data bliver forsvarligt gemt på sikre servere og udleveres ikke til tredje part uden Kundens tilladelse eller uden dommerkendelse fra Politi eller øvrig myndighed. Alle GPS-data bliver automatisk slettet fra servere efter seks (6) måneder, og Alarmselskabet kan herefter IKKE genskabe disse.

Har Kunden en konto på vores website, kan Kunden bede om en eksporteret fil med de personlige data, Alarmselskabet har liggende om Kunden. Heriblandt al data Kunden har givet os. Kunden kan også bede om, at Alarmselskabet sletter alle personlige data, der foreligger om Kunden. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som Alarmselskabet er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Kunden kan til enhver tid rette kontakt til Alarmselskabet med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af Kundens ansattes personoplysninger. Derudover kan Kunden anmode om indsigt i de personoplysninger Alarmselskabet har om Kundens ansatte, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Alarmselskabet har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at Kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Alarmselskabet lever selvfølgelig op til gældende dansk lovgivning, herunder Databeskyttelsesloven – dvs. Lov nr. 502 af 23. maj 2018 samt EU’s databeskyttelsesforordning, (EU) 2016/679 af 27. april 2016. Alarmselskabet er autoriseret til at modtage og behandle data fra alarmenheder af de danske myndigheder.

Kunden bekræfter ved underskrift på denne erklæring, at Kunden:

 • er indforstået med, at Alarmselskabet behandler de nævnte personoplysninger om alle ansatte, som benytter Alarmselskabets alarmenhed jf. ovenfor, og at personoplysningerne ikke videregives til tredje parter.
 • er gjort opmærksom på, at Kunden kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.
 • til enhver tid kan tilbagekalde samtykke med den konsekvens, at Alarmselskabet skal slette Kundens data og personoplysninger.
 • er indforstået med, at Kunden selv skal oplyse ansatte om denne erklæring af samtykke. Alarmselskabet kan ikke stilles ansvarlig, såfremt dette forhold ikke bliver overholdt.

Opdateret: 02. juli. 2021.